Wywiad gospodarczy


W związku ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącymi m.in. obowiązku podawania numerów Pesel oraz aktualnego adresu zamieszkania Państwa kontrahentów w chwili wytaczania powództwa o zapłatę, a także w związku z rosnącym ryzykiem nie uzyskania zapłaty od kontrahenta w transakcjach handlowych z odroczonym terminem płatności, nasza Kancelaria dostosowała ofertę Wywiadu gospodarczego do aktualnych potrzeb rynkowych, które pozwolą ograniczyć ewentualność braku możliwości odzyskania należności.

Informacje o majątku klienta pozwolą skutecznie zabezpieczyć się na wypadek braku zapłaty należności w przyszłości, a także zminimalizować ryzyko poniesienia strat finansowych na etapie pozyskiwania nowych kontrahentów.

W ramach raportu z wywiadu gospodarczego ustalamy majątek kontrahenta i pozyskujemy dane o jego zobowiązaniach co umożliwia przyśpieszenie procesu sądowego oraz zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Raport z wywiadu gospodarczego w zakresie ukrywanego lub zbytego majątku pozwoli skutecznie przeprowadzić proces pod kątem skargi pauliańskiej.

Zakres kompleksowej usługi wywiadu gospodarczego obejmuje:

I. Dane osobowe 

Ustalenie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej danych osobowych osoby fizycznej, tj. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres stałego lub czasowego zameldowania.

Ia. Ustalenie numeru PESEL osoby fizycznej 

Zakres zlecenia obejmuje wyłącznie ustalenie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej numeru PESEL osoby fizycznej. Opłata zostanie naliczona przez Zleceniobiorcę tylko w przypadku prawidłowego numeru PESEL.

II. Prawa majątkowe

Sprawdzenie i ustalenie w rejestrach państwowych informacji o adresach wykonywania działalności gospodarczej, udziałach w spółkach prawa handlowego i występowania osoby fizycznej jako członek zarządu lub wspólnik tych spółek.

IIa. Majątek ruchomy

Zakres zlecenia obejmuje wyłącznie ustalenie ruchomości posiadanych przez wskazany podmiot (pojazdy zarejestrowane na wskazany podmiot, ewentualnie maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej).

III. Nieruchomości

Ustalenie nieruchomości posiadanych przez wskazany podmiot – własność działek, domów, lokali mieszkalnych, magazynów, również współwłasność oraz użytkowanie wieczyste – poprzez podanie numerów ksiąg wieczystych KW.

IIIa. Nieruchomości aktualne

Zakres zlecenia obejmuje wyłącznie ustalenie nieruchomości aktualnie posiadanych przez wskazany podmiot.

IIIb. Nieruchomości zbyte

Ustalenie nieruchomości zbytych w jakikolwiek sposób przez wskazany podmiot, m.in. przeniesienie praw w drodze darowizny, sprzedaży, przewłaszczenia na zabezpieczenie, sprzedaży w drodze egzekucji, i w przypadku ustalenia nieruchomości specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW.

IIIc. Ustalenie numeru księgi wieczystej KW według adresu

IV. Biuro Informacji Gospodarczej i Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Sprawdzenie czy informacja o wskazanym podmiocie jako dłużniku figuruje w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych wraz z przesłaniem odpisu z rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu.

V. Ustalenie aktualnego adresu korespondencyjnego lub zamieszkania osoby

Zakres zlecenia obejmuje tylko i wyłącznie ustalenie aktualnego adresu zamieszkania wskazanej osoby lub jej adresu korespondencyjnego.

VI. Ustalenie członków rodziny i krewnych

Ustalenie danych osobowych dzieci, rodzeństwa, rodziców dłużnika, potencjalnych spadkobierców – w sytuacji zgonu sprawdzanej osoby.

VII. Ustalenie aktualnego numeru telefonu

Zakres zlecenia obejmuje tylko i wyłącznie ustalenie aktualnego numeru telefonu wskazanej osoby.

 

Wszelkie opłaty zostaną naliczone tylko w przypadku ustalenia danych