Windykacja poegzekucyjna


W sprawach, w których komornik uprzednio umorzył postępowanie egzekucyjne wobec jego bezskuteczności, możemy ponownie przeanalizować uzasadnienie wydanego przez Komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego oraz czynności egzekucyjne podjęte w danej sprawie.

Następnie ustalamy obecną sytuację finansową dłużnika, składniki jego majątku, aktualne miejsce zamieszkania, zatrudnienia, lub prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy podczas czynności sprawdzających zostanie ustalony majątek, który może zostać poddany egzekucji, ponownie składamy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do kancelarii komornika współpracującego z naszą Kancelarią i bierzemy udział w czynnościach egzekucyjnych wskazując komornikowi składniki majątku, z których ma zostać zaspokojone roszczenie.