Usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej


ZNAKI TOWAROWE

 

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy w zakresie uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe na terenie Polski, w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajach europejskich i pozaeuropejskich.

W tym zakresie oferuje:

 1. badanie znaków towarowych w zakresie ich nowości i zdolności rejestrowej (sprawdzenie, czy marka jest dostępna) oraz możliwości korzystania bez naruszenia praw osób trzecich,
 2. doradztwo w zakresie wyboru optymalnej terytorialnie i finansowo formy ochrony,
 3. opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, sporządzanie listy towarów i usług, składanie zgłoszeń, wnoszenie opłat zgłoszeniowych,
 4. reprezentowanie zgłaszającego przed Urzędem Patentowym RP, OHIM, WIPO, we wszystkich sprawach dotyczących zgłoszonego i zarejestrowanego znaku towarowego oraz prowadzenie wszelkiej korespondencji w tym zakresie,
 5. reprezentowanie we wszystkich sprawach dotyczących znaków towarowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i cywilnymi,
 6. wnoszenie opłat za przedłużenie ochrony znaku,
 7. uaktualnianie wpisów w rejestrach znaków (w przypadku zmiany uprawnionego, cesji itp.),
 8. sporządzanie opinii prawnych;
 9. przygotowanie i negocjowanie umów licencyjnych, umów cesji praw, wprowadzanie znaków towarowych jako wartości niematerialnej i prawnej do prowadzonej działalności gospodarczej (spółki cywilne, spółki prawa handlowego),
 10. wycena znaków towarowych, jako wartości niematerialnych i prawnych, w celu ich amortyzacji.

WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE , WZORY PRZEMYSŁOWE,

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wynalazków w celu uzyskania patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych w celu uzyskania praw ochronnych oraz rejestracji oznaczeń geograficznych.

Przez uzyskanie praw ochronnych na wzory przemysłowe przedsiębiorca nabywa prawo wyłącznego korzystania z nich na określonym terenie.

Tym samym chroni wzór przed kopiowaniem, naśladowaniem, podrabianiem, uniemożliwiając konkurencji bezprawne korzystanie ze swoich projektów.

Zapewnienie ochrony wyglądu produktu jest niezwykle istotne dla jego twórców, decyduje bowiem o wyłączności rynkowej uniemożliwiając konkurentom czerpanie korzyści z kopiowania produktu. Typowymi przykładami wzorów przemysłowych są: kształt telefonu, mebla, okularów, biżuterii, ceramiki czy wygląd zabawki.

W zależności od rynków docelowych, w tym rynków eksportowych, na których sprzedawany będzie dany produkt istotne jest wybranie optymalnej terytorialnie formy ochrony:

 1. na terytorium Polski poprzez rejestrację wzoru w Urzędzie Patentowym RP;
 2. we wszystkich krajach Unii Europejskiej poprzez rejestrację wspólnotowego wzoru przemysłowego – ochrona udzielana przez OHIM, lub w wybranych krajach.

Patent to prawo przyznające właścicielowi wyłączność korzystania z wynalazku. Uzyskanie patentu na wynalazek gwarantuje 20-letni okres monopolu na stosowanie opatentowanego rozwiązania. W praktyce oznacza to prawo zakazywania korzystania z opatentowanego wynalazku bez zgody uprawnionego. Zapewnia to wyłączność ekonomicznej eksploatacji wynalazku, często decydując o przewadze technologicznej i rynkowej przedsiębiorcy. Korzyści z posiadanego patentu nie ograniczają się tylko do wyłączności eksploatacji wynalazku na rynku. Prawo z patentu może również zapewniać zyski z udzielonych licencji lub jego zbycia. Dlatego wynalazki patentują nie tylko wielkie korporacje, ale również wynalazcy, którzy nie mogąc samodzielnie wdrożyć opatentowanego wynalazku – odsprzedają go lub udzielają licencji na korzystanie innym przedsiębiorcom czerpiąc z tego określone korzyści.

Podobnie z prawami ochronnymi na wzory użytkowe, gdzie uprawniony do konkretnego rozwiązania technicznego, poprzez rejestrację, uzyskuje wyłączność na korzystanie z niego na obszarze naszego kraju co najmniej przez okres 10 lat.

Kancelaria oferuje również możliwość rejestracji oznaczeń geograficznych.

DOMENY INTERNETOWE

Kancelaria oferuje także pomoc prawną w zakresie sporów o domeny internetowe. Obecnie przedsiębiorcy masowo umieszczają w Internecie swoje witryny, traktując adres internetowy jako istotny element działań marketingowych i promocyjnych. Znaczenie domen internetowych jest tak ogromne, że często są one przedmiotem sporów o prawo do posługiwania się daną domeną.

Mediacje podjęte za pośrednictwem naszej Kancelarii powodują, iż większość prowadzonych spraw kończy się ugodą między stronami sporu. W pozostałych przypadkach reprezentujemy Klientów przed sądem powszechnym lub postępowaniem arbitrażowym.