Windykacja polubowna


            Profesjonalna windykacja przedsądowa jest tanim i szybkim sposobem na odzyskanie należności. Stosowane nowoczesne techniki windykacji i negocjacji powodują, że większość powierzanych nam spraw kończy się odzyskaniem pieniędzy bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego.

Nasi negocjatorzy przystępują do realizacji zlecenia natychmiast po jego wpłynięciu do Kancelarii. Z każdym dłużnikiem negocjujemy nie tylko drogą korespondencji i rozmów telefonicznych, ale też metodą spotkań osobistych, wizyt u dłużnika.

Zawsze zabiegamy o jak najszybszy zwrot całej należności. Jeżeli nie jest to możliwe, to należność rozkładamy na raty zawierając z dłużnikiem ugodę na warunkach najkorzystniejszych dla Klienta. Następnie nadzorujemy terminowość uzgodnionych spłat i interweniujemy w razie opóźnień.

Nasze działania nie ograniczają się do rutynowych czynności. W sytuacji gdy dłużnik nie posiada majątku dążymy do odzyskania należności na przykład z wierzytelności dłużnika lub proponujemy pośrednictwo w sprzedaży tej wierzytelności. W ramach tego samego zlecenia i bez dodatkowych opłat, dochodzimy także odsetek. Możemy też przyjąć zlecenie na same odsetki od nieterminowych płatności.

Czas trwania działań polubownych zależy od indywidualnych ustaleń z Klientem. Jednak z przeprowadzonych analiz wynika, że najefektywniej jest prowadzić działania przez okres 4 do 6 tygodni. Po tym okresie, w przypadku braku spłaty należności, bezzwłocznie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.  

O skuteczności działań Kancelarii świadczy fakt, że z naszych usług korzystają nawet firmy posiadające własne działy windykacji.

 

Doświadczenie i kompetencja naszych negocjatorów pozwala na zachowanie partnerskich stosunków handlowych naszych Klientów z dłużnikami.

 

W ramach stałej współpracy oferujemy możliwość posługiwania się pieczęcią o treści:

SZANOWNY KLIENCIE!

W wypadku braku zapłaty należności w terminie

skuteczną windykacją zajmie się

KANCELARIA FINANSOWA AUDAX

         Pieczęć niniejsza ma służyć zminimalizowaniu zjawiska nieterminowej spłaty należności. Poprzez pieczęć ochronną chcemy zwrócić uwagę na brak akceptacji dla lekceważenia terminu płatności wystawianych faktur VAT oraz konsekwentne i zdecydowane przeciwdziałanie tym praktykom.